मा. रामदासजी आठवले साहेब केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री भारत सरकार यांचे स्वागत करताना

मा. रामदासजी आठवले साहेब केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री भारत सरकार यांचे स्वागत करताना .