संत गाडगे महाराज

शिक्षणाने माणसाचे जीवन फुलते , आपण या जगामध्ये कशासाठी आलो हे कळते - संत गाडगे महाराज