महिना भरापासून वाहत असलेल्या नळ लाईन चे काम पूर्ण करण्या बाबत

केलेल्या कामाची पोच पावती म्हणून मनपा तर्फे शुभम विजय फाले यांना देण्यात आलेले माहिती पत्रक.